เศษเหล็กบาง

รับซื้อเศษเหล็กบาง ราคาเศษเหล็กวันนี้ 2564 ราคาสูง

เศษเหล็กบางคืออะไร

เศษเหล็กบาง (Light scrap) เป็นเศษเหล็กที่มีลักษณะทางกายภาพคล้ายกับเศษเหล็กหนา ประเภทที่ 1 และ 2 แต่มีความหนาของชิ้นเหล็กต่ํากว่า 3 มิลลิเมตร มีความยาวไม่เกิน 80 เซนติเมตร และ กว้างไม่เกิน 60 เซนติเมตร