เศษเหล็กหนา

รับซื้อเศษเหล็กหนา ราคาเศษเหล็กวันนี้ 2564 สูงมาก

เศษเหล็กหนา แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย ได้แก่

1.เศษเหล็กหนา ประเภทที่่ 1

เป็นเศษเหล็กที่มีความหนา มากกว่า 5 มิลลิเมตร ยาวไม่เกิน 80 เซนติเมตร และกว้างไม่เกิน 60 เซนติเมตร ส่วนใหญ่เป็นเศษเหล็กเก่า ที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดยอาจมีชั้นเคลือบสังกะสีหรือผิวเหล็ก

2.เศษเหล็กหนา ประเภทท่ี่ 2

เป็นเศษเหล็กที่มีลักษณะ ทางกายภาพคล้ายกับเศษเหล็กหนาประเภทที่ 1 แต่มีความหนาตั้งแต่ 3-5 มิลลิเมตร ยาวไม่เกิน 80 เซนติเมตร และกว้างไม่เกิน 60 เซนติเมตร